آزمایش راه های بیشتر برای حمایت از جنبش های اجتماعی در اینستاگرامما در حال آزمایش یک ویژگی جدید هستیم که به شما کمک می‌کند تا جنبش‌های اجتماعی را در اینستاگرام پیدا کنید و از آنها حمایت کنید.منبع