آشنایی با تأیید صحت در اینستاگرامما به‌روزرسانی‌هایی را برای فرآیند درخواست تأیید خود در اینستاگرام انجام داده‌ایم. بدانید که چگونه تأیید صحت خود را بهبود بخشیده ایم و چگونه بر شما تأثیر می گذارد.منبع