آغاز ماه ملی پیشگیری از قلدری با ویژگی های جدید ضد قلدری | وبلاگ اینستاگرامدرباره دو ویژگی جدید ما برای کاهش تعاملات منفی، از جمله قلدری و آزار، در نظرات بخوانید.منبع