ابزارها و منابع جدید برای والدین و نوجوانان در VR و اینستاگرامامروز، ابزارها و منابع جدیدی را اعلام می‌کنیم که برای حمایت از والدین، سرپرستان و نوجوانان در سراسر فناوری‌هایمان طراحی شده‌اند.منبع