ارتقای استاندارد محافظت از نوجوانان و حمایت از والدین به صورت آنلاینما با تغییر توصیه‌های محتوا، راه‌اندازی ابزارهایی برای کمک به والدین برای مشارکت بیشتر و بیشتر، اینستاگرام را به مکانی امن‌تر برای جوانان تبدیل می‌کنیم.منبع