استفاده از تحقیقات برای بهبود تجربهدر اینستاگرام، ما در حال تحقیق هستیم که چگونه رسانه‌های اجتماعی بر مردم تأثیر می‌گذارند و بر روی تبدیل پلتفرم خود به فضایی امن، حمایت‌کننده و مثبت برای همه تمرکز می‌کنیم. یاد بگیرند که چگونه.منبع