انجام اقدامات بیشتر برای ایمن نگه داشتن کاربران اینستاگرام| وبلاگ اینستاگرامدرباره نحوه پرداختن اینستاگرام به موضوعات مهم ایمنی مانند خودکشی و خودآزاری در این پلتفرم بیشتر بخوانید.منبع