اینستاگرام از ۱ میلیون تبلیغ کننده خود استقبال می کند | وبلاگ اینستاگراماینستاگرام در سال گذشته تغییرات بیشتری را نسبت به پنج سال قبل تجربه کرده بود.منبع