اینستاگرام استیکر را به مناسبت ماه آگاهی سیاه پوستان – اینستاگرام راه اندازی کرد
منبع