اینستاگرام با #نظرات مهربانانه روز تراجنسیتی را جشن گرفت | وبلاگ اینستاگرامما با GLAAD و Jacob Tobia همکاری کردیم تا تأثیری را که یک نظر دلسوزانه و حمایت‌کننده می‌تواند بگذارد را به تصویر بکشیم.منبع