اینستاگرام دریافت کنندگان گرنت Visionaries Design Black را اعلام کرداینستاگرام با موزه بروکلین برای سرمایه گذاری و شناسایی طراحان و مشاغل سیاهپوست از طریق برنامه کمک مالی #BlackDesignVisionaries همکاری می کند.منبع