اینستاگرام و کاپریکو مستند عمودی را برای IGTV – Instagram منتشر کردندO Seu Lugar به طور انحصاری در قالب عمودی فیلمبرداری شده است و نگاهی به توسعه گروه های فمینیستی در مدارس و دانشگاه ها دارد، بر اساس حساب های اعضای چهار گروه از سائوپائولو در روز شنبه، 22، مجله کاپریکو و اینستاگرام مستند عمودی O Seu Lugar را منتشر کردند. («مکان او») که به مسائل جنسیتی می پردازد…منبع