اینستاگرام و Jon Key استیکرهای ماه تاریخ سیاه ایجاد می کنند | وبلاگ اینستاگراماینستاگرام و Jon Key برای ایجاد استیکرهای Black History Month Stories با یکدیگر همکاری می کنند.منبع