اینستاگرام Alim Smith (@yesterdaynite) را به عنوان هنرمند برجسته میم برای In Living Color: A Celebration of Black Joy from Love & Laughter معرفی کرد.برای ماه تاریخ سیاه پوست، ما با علیم اسمیت، که 25 نقاشی رنگ روغن خلق کرد تا نمادین ترین میم های سیاه را در سبک منحصر به فرد خود به نمایش بگذارد، همکاری کرده ایم. بیشتر بدانید.منبع