به‌روزرسانی‌هایی درباره نحوه محافظت از جامعه خود در برابر سوء استفادهما پلتفرم خود را برای محافظت از سازندگان در برابر سوء استفاده به روز کرده ایم. این به‌روزرسانی‌ها شامل بهبود Block، Hidden Words، و کاهش اظهارات آزاردهنده در نظرات و پیام‌های مستقیم است.منبع