به‌روزرسانی‌های کنترل محتوای حساسامروز اعلام می کنیم که می توانید میزان محتوای حساس و اکانت های مشاهده شده در اینستاگرام را کنترل کنید.منبع