به شما کمک می کند بفهمید در حساب شما چه خبر استما دو ویژگی جدید را برای کمک به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد قطعی اینستاگرام و وضعیت حساب آنها به طور مستقیم در برنامه اعلام می کنیم.منبع