تأخیر ارسال موضوعات برش به نصف | وبلاگ اینستاگرامنحوه همکاری تیم زیرساخت رسانه مهندسی اینستاگرام با تیم Threads را بررسی کنید تا با بهینه سازی زیرساخت موجود، تاخیر Threads را به نصف کاهش دهد. موضوعات مشابه بیشتری را در وبلاگ مهندسی IG کاوش کنید.منبع