تجلیل از رشد جامعه تجاری به 25 میلیون | وبلاگ اینستاگرامما در حال جشن گرفتن جامعه کسب و کار خود در اینستاگرام هستیم که به 25 میلیون افزایش یافته است، که اکثریت قریب به اتفاق آنها مشاغل کوچک هستند.منبع