تصحیح سوابق مربوط به دخالت متا در پرونده نبراسکا


بسیاری از گزارش ها در مورد نقش متا در یک پرونده جنایی علیه یک مادر و دختر در نبراسکا کاملاً اشتباه است. می‌خواهیم از فرصت استفاده کنیم و رکورد را ثابت کنیم.

ما ضمانت‌های قانونی معتبری را از مجری قانون محلی در 7 ژوئن، قبل از تصمیم دادگاه عالی در مورد سازمان بهداشت زنان دابز علیه جکسون دریافت کردیم. در حکم ها اصلاً اشاره ای به سقط جنین نشده بود. اسناد دادگاه نشان می دهد که پلیس در آن زمان در حال تحقیق در مورد ادعای سوزاندن و دفن غیرقانونی یک نوزاد مرده بود. این ضمانت‌ها با دستورات عدم افشای اطلاعات همراه بود که ما را از به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد آنها منع می‌کرد. اکنون دستورات لغو شده است.

منبع