توقف موقت «کودکان اینستاگرام» و ساخت ابزارهای نظارت والدینما می‌خواستیم برای ایجاد یک تجربه اینستاگرامی برای افراد زیر 13 سال، که اغلب به عنوان «بچه‌های اینستاگرام» شناخته می‌شوند، به‌روزرسانی کار خود ارائه دهیم.منبع