جشن غرور در اینستاگرام زنده با جاناتان ون نسبرای رویداد خرید زنده ما در پراید 2022 در تاریخ 15 ژوئن در لایو اینستاگرام با جاناتان ون نس به ما بپیوندید.منبع