خرید زنده در اینستاگرام در پاپ آپ تعطیلات مااز 7 تا 14 دسامبر به مجموعه رویدادهای خرید زنده تعطیلات ما با حضور نیا سیوکس، شاون جانسون و غیره بپیوندید.منبع