درک چگونگی تجربه جوامع مختلف از اینستاگرامما شروع به جمع‌آوری و اندازه‌گیری اطلاعات جمعیت‌شناختی کرده‌ایم تا تجربیاتی را که جوامع مختلف در اینستاگرام دارند و جایی که می‌توانیم برای ارتقای عدالت تغییر ایجاد کنیم، بهتر درک کنیم.منبع