دکمه پست های جدید برای بهبود فید اینستاگرام شما | وبلاگ اینستاگرامما در حال ارائه تغییراتی هستیم تا کنترل بیشتری بر فید خود داشته باشید و اطمینان حاصل کنیم که پست هایی که می بینید به موقع هستند.منبع