راه اندازی اینستاگرام | وبلاگ اینستاگراماولین نسخه اینستاگرام در جهان راه اندازی شد و 25000 نفر در روز اول ثبت نام کردند.منبع