طراحی پلتفرم سیگنال برای اینستاگرامپلتفرم سیگنال ها بین این رابطه چند به چند قرار دارد و انتشار و مصرف سیگنال را با ارائه یک API و زیرساخت یکپارچه متمرکز می کند.منبع