مبارزه با اطلاعات نادرست در اینستاگرام | اینستاگرامما می‌خواهیم به آنچه در اینستاگرام می‌بینید اعتماد کنید، بنابراین برای کمک به بررسی اطلاعات نادرست، کار با حقیقت‌سنجی شخص ثالث در ایالات متحده را آغاز کرده‌ایم.منبع