معرفی مرکز خانواده و ابزارهای نظارت والدین در اینستاگرام و واقعیت مجازیامروز ما مرکز خانواده را در اینستاگرام راه اندازی می کنیم. اینجا مکانی برای دسترسی والدین و سرپرستان به ابزار نظارت برای اطمینان از ایمنی نوجوانان است.منبع