همچنان ایمن و ایمن نگه داشتن اینستاگرامامروز، ما چندین ویژگی جدید را برجسته می‌کنیم که برای کمک به ایمن نگه داشتن حساب‌های افراد طراحی شده‌اند و در صورت از دست دادن دسترسی به حساب، پشتیبانی بیشتری از آنها ارائه می‌کنیم.منبع