چگونه به محتوای بالقوه مضر در فید و داستان رسیدگی می کنیمامروز، ما در حال گسترش انواع محتوایی هستیم که در فید به آن اشاره می‌کنیم، به‌ویژه آنهایی که دستورالعمل‌های انجمن ما را نقض می‌کنند و/یا کاربران محتوا را مضر گزارش می‌کنند.منبع