کنترل بیشتر بر داده هایی که با برنامه های شخص ثالث در اینستاگرام به اشتراک می گذارید – اینستاگرامضروری است که از داده هایی که مردم با ما به اشتراک می گذارند محافظت کنیم. ما همچنین می‌خواهیم به افراد کنترل بیشتری بر داده‌هایی که با سایر برنامه‌ها و سرویس‌ها به اشتراک می‌گذارند، بدهیم. بنابراین امروز، ما ویژگی‌های درون‌برنامه‌ای جدید را معرفی می‌کنیم تا به شما کمک کند داده‌هایی را که از طریق اینستاگرام با اشخاص ثالث به اشتراک می‌گذارید، بهتر کنترل کنید. برنامه ها و وب سایت های شخص ثالث اغلب…منبع