گزارش شفاف سازی قانون اجرای شبکه اینستاگرام منتشر شد – اینستاگرامامروز، طبق قانون اجرای شبکه آلمان، گزارش شفافیت قانون اجرای شبکه را برای نیمه اول سال 2019 منتشر می کنیم. هدف اینستاگرام ایجاد یک محیط مثبت است که در آن همه احساس راحتی و امنیت کنند. ما از مردم در اینستاگرام می خواهیم که با دیگران با احترام رفتار کنند – که البته شامل رعایت قانون نیز می شود. دستورالعمل های جامعه ما چارچوبی را ارائه می دهد…منبع