10 کمک مالی اینستاگرام و موزه بروکلین به هنرمندان سیاه پوست، طراحان و مشاغل کوچکاینستاگرام به 10 هنرمند، طراح و کسب و کارهای کوچک سیاه پوست با مشارکت موزه بروکلین جایزه می دهد.منبع