Pabllo Vittar و Instagram با استفاده از Stories از طرفداران – Instagram ویدیو منتشر می کنند
منبع